EXPERTS INKASSO | Obsługa Prawna | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności – Warszawa, mazowieckie
Obsługa Prawna
obsługa prawna - Experts Inkasso

Naszym partnerem jest Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Ostrowski, która oferuje pełną obsługę prawną dla indywidualnych przedsiębiorców, spółek kapitałowych i osobowych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Obsługa prawna na tym etapie postępowania obejmuje w szczególności:

· przygotowanie i zweryfikowanie od strony formalno-prawnej dokumentów, umożliwiających skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego;

· sprawdzenie, potwierdzenie i uaktualnienie danych dłużnika (ściągnięcie aktualnego wypisu z EDG lub KRS, poszukiwania przez GUS, urzędy skarbowe i inne);

· przygotowanie pełnej dokumentacji procesowej (sporządzenie pozwu i innych pism procesowych);

· złożenie wymaganych dokumentów do właściwego sądu;

· reprezentowanie Klienta w sądzie w postępowaniu zwykłym, a w razie potrzeby, również odwoławczym;

· nadzór nad poprawnością przebiegu postępowania sądowego.

 

W przypadku, gdy Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Ostrowski posiada tytuł wykonawczy, reprezentuje Klientów podczas postępowania egzekucyjnego. W szczególności Kancelaria podejmuje następujące działania:

· wstąpienie radcy do toczącego się postępowania w charakterze pełnomocnika procesowego;

· sporządzenie wniosku egzekucyjnego zgodnie z wymogami formalnymi;

· złożenie dokumentów do właściwej kancelarii komorniczej;

· nadzór nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji z majątku dłużnika;

· wspomaganie działań komorniczych, zmierzających do pełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela;

· stały monitoring przebiegu postępowania egzekucyjnego.