EXPERTS INKASSO | Oferty sprzedaży | Skuteczna windykacja, zakup wierzytelności - Warszawa, mazowieckie
Oferty sprzedaży

There were no listings found.

Zamieszczone poniżej podstawy prawne umieszczania długu na Giełdzie Wierzytelności
w celu jego sprzedaży, dotyczą podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Kodeks Cywilny
Art. 509 §1 KC dopuszcza zasadę przelewu wierzytelności.

Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Art. 23 ust. 1 pkt 5 „Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Art. 23 ust. 4 9) „Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;
2) dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424)
Art. 3. „Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy przewidują inny tryb udostępniania danych.”

Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (Dz. U. z 1993 r. Nr 18, poz.82).